Arbetspaket

WP 1. Lednings- och samordningsprojekt

WP1 har som mål att hålla projektet inom den överenskomna tidsramen, budgeten och kvalitetsbegränsingarna, genom att etablera ett sunt ledningssystem som anpassar partnerskapet mot att uppnå målen för projektet. Konsortieavtalet reglerar relationerna mellan partners, Projekthandboken illustrerar vägkartan och att rapportera dokument med jämna mellanrum kommer att beskriva den tekniska och finansiella evolutionen av projektet, medan kommunikation och beslutsfattande kommer att avbildas i mötesordningar och protokoll.

WP2 – Aktiviteter som ökar medvetenhet och identifiering av nyckelaktörsdeltagare

Målen för WP2 är att främja projektet, dess aktiviteter och resultat för målgrupperna (400 TLM – 100 TLM i vardera partnerland – och 400 representanter från arbetsgivare, tekniska kamrar och/eller NGOs som hanterar integration av TLM i arbetsmarknaden och VET-leverantörer som deltar i projektets aktiviteter). Målgruppen är de som vill delta i projektets aktiviteter, nämligen ln2C utbildningspaket (WP4), ln2C plattform och e-verktygslåda (WP5) och ln2C online kunskapsbedömningsverktyg (WP6). Totalt beräknas omkring 1 000 personer delta i WP2, sprida projektet genom olika aktiviteter, riktade till både TLM och arbetsgivare, till relevanta intressenter i partnerländerna. Kommunikationsverktygen som kommer att användas inkluderar ln2C hemsida och Facebooksida, distribution av affischer och broschyrer och även pressreleaser och nyhetsbrev.

WP3 – Identifiering av god praxis, behov på arbetsmarknaden och barriärer inom byggsektorn

I detta WP ska vi utnyttja partnernas tidigare erfarenheter i projekt som syftar till att utveckla innovativa verktyg, metoder och tekniker för att underlätta integrationen av TLM i arbetsmarknaden, tillsammans med erfarenhet av ökad kunskap / kompetens för migranter och TCNs genom kurser och läroplaner inriktade på specifika sektorer. Vår logiska grund är att använda denna kunskap för att identifiera praxis som visat sig vara användbara, men också de vanligaste hindren som TLM står inför i deras integration på arbetsmarknaden. En fältforskning kommer att genomföras i varje deltagande land. Den jämförande analysen av dessa undersökningar kommer att utrusta oss med baskunskaper för vårt arbete i efterföljande teknisk utveckling av WPs.

WP4 – ln2C Upplärningspaket för TLM

Målet för denna WP är att erbjuda ett integrerat utbildningspaket för TLM som är villiga att arbeta i byggsektorn, inklusive all basal kunskap om värdlandets språk och utveckling av kompetenser som gör att de kan hantera kommunikation och information i sin arbetsmiljö. Användbar information som utbildningsmaterialet ska bestå av, inkluderar terminologisk ordlista, tekniskt ordförråd, hälso- och säkerhetsbestämmelser och arbetslagstiftning. Utbildningsplanerna kommer att baseras på både text och visuellt material. Ett antal nyckelaktörer (t.ex. arbetsgivare, ingenjörer, byggindustri etc.) kommer att utvärdera träningspaketet och erbjuda sin feedback.

WP5 - In2C E-plattform / E-verktyg

Detta arbetspaket syftar till att utveckla en e-plattform med ett e-verktyg. E-plattformen bygger på idén om att kunskap ska spridas och delas fritt via webbaserade funktioner / internet till fördel för intressenterna, med de minimala nödvändiga begränsningarna för resursanvändning. Två flerspråkiga applikationer (för terminologisymboler och tekniskt ordförråd) kommer att finnas tillgängliga. In2C-plattformen kommer att erbjuda ett e-bibliotek, en databas med böcker, metoder, referensmaterial och bibliografi. 100 TCN per land kommer att pilotprova plattformen och applikationerna, vilket leder till en övergripande (täckande fyra länder) plattformsbedömning.

WP6 - In2C Skills Online Assessment Tool (SOnAT)

SOnAT är det verktyg som kommer att utvecklas inom ramen för WP6 för att identifiera TLMs befintliga färdigheter och eventuella behov av vidareutbildning, för att möjliggöra framsteg mot högre kvalifikationer anpassade till arbetsmarknadens behov. Ett certifikat kommer att utfärdas med poängen och det kan laddas upp i sitt EU Skills Profile-verktyg för TLM. SOnAT kommer att åtföljas av en användarhandledning, medan samma pool på 100 TLM per land kommer att delta i dess pilotcertifiering.

WP7 - Mobiliserar arbetsgivare för att aktivt främja TLMs integration i deras arbetskår

WP7 är scenen för att skapa en lämplig nätverks- och kommunikationsmodell, baserad på målgruppernas behov, som möjliggör interaktion mellan arbetsgivare och TLM. In2C-verktyg och deras användbarhet kommer att bli kända för arbetsgivare. Ett arbetsnätverk och en virtuell nätverks / kommunikationsplattform, som syftar till att matcha TLMs med arbetsgivare inom byggsektorn, kommer att skapas. Alla aktiviteter kommer att främjas och spridas på ett konkret sätt och ett antal evenemang och workshops ska organiseras. Verksamheten kommer att avslutas med organiseringen av en europeisk konferens som visar upp In2C-verktygsuppsättningen.