D.4.4 Lärandematerial om arbetslagstiftning relaterat till byggsektorn i Sverige

Den här boken behandlar arbetslagstiftningen och arbetsrättigheter och skyldigheter för tredjelandsmedborgare (TLM ) i EU i allmänhet och i deltagande länder. Eftersom alla de deltagande länderna är medlemmar i EU och också är parter i Schengen-koden presenteras inledningsvis de allmänna EU-direktiven, som är gemensamma för alla. Dessa allmänna riktlinjer anpassas sedan till varje land.