Βιβλιογραφία

Έκδοση

Βαρχαλάμα Έλλη-Σταμάτη Άντα (2012), Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ